Information om Individuell Mätning och Debitering av el (IMD)

När föreningen fattade det formella beslutet att genomföra en stamrenovering på en extrastämma 2015-05-28, bokfördes bland annat också att individuell el-mätning skulle införas.  

Fram till idag görs en manuell avläsning av elmätarna till varje lägenhet 1 gång/år, sedan räknas en ”schablon-förbrukning” ut över 12 månader och detta har lagts på månadsavgiften för kommande 12 månaderna på den aktuella lägenheten. 

I samband med stamrenoveringen sattes nya elmätare in som gör det tekniskt möjligt att automatiskt avläsa förbrukningen månad för månad, för varje lägenhet. 

Då systemet nu finns på plats har nuvarande styrelse beslutat att gå vidare och implementera stämmobeslutet från 2015. Det ligger ju också i tiden att man skall vara medveten om, och tänka på sin elförbrukning.  

På månadsavgiften för april, som betalas i mars kommer det finnas en punkt med förbrukad el för just din lägenhet. Elen faktureras med 5 månaders eftersläpning så novembers förbrukning kommer faktureras på fakturan för april (som betalas i mars).  

Vi har ju dock redan betalt elen för Nov 2020 – mars 2021 via schablonbelopp på tidigare fakturor. 

HSB GBG har gett nedan förklaring till hur detta kommer att hanteras. 

Schablon-elen som aviserats kommer inte att krediteras automatiskt. Det går att lägga in en kreditering manuellt, men i så fall får ni i styrelsen ta ställning till hur ni vill göra, och hur många månader ni i så fall vill fördela det på. 

Styrelsen ville ha denna återbetalning utlagd på 5 månader april-augusti. Men det visade sig vara för sent att få med detta till de 3 månaders fakturor som gått ut i V9. Så målsättningen är nu att detta skall läggas som ett engångsavdrag på juli månads månadsavgift. Styrelsen får återkomma när vi fått detta bekräftat av HSB GBG.

Vid överlåtelse/försäljning av lägenhet kommer följande princip att användas. 

När någon flyttar bryts mätningen på tillträdesdagen. Den tidigare bostadsrättshavaren kommer att få betala för elförbrukningen fram till dess, så eftersom elen aviseras i efterhand kan det bli så att hen får en avi bara på elen i slutet. Motsvarande kommer det att ta några månader innan den nya innehavaren får någon elförbrukning på sin avi (pga fördröjningen på fem månader). 

Den som mer ingående vill studera priser, mätning etc finns mer förklaring på Nov/Dec 2020 Nyhetsbrev som ligger kvar på hemsidans medlemssidor. 

Själva el-avtalet ligger kvar som ett gemensamt grupp-avtal mellan föreningen och elbolaget. Så det kommer inte vara möjligt för varje medlem att välja el-leverantör. 

//Styrelsen, mars 2020